česky english russian deutsch polski srpski hrvatski

Fluidni kotlovi

Fluidni kotlovi koriste princip sagorevanja goriva u fluidnim sloju (fluidno ležište). Fluidni sloj stvara uslove pogodne za ravnomerno sagorevanje goriva u celoj količini, što u krajnjoj posledici znači savršenije sagorevanje goriva (visoka efikasnost fluidnog kotla) kod nižih temperatura sagorevanja i istovremeno ograničenje štetnih produkata sagorevanja.

Produkti sagorevanja koji su nastali fluidnim sagorevanjem sadrže znatno manji procenat sumpora i oksida azota u poređenju sa klasičnim sagorevanjem.

Principi gorenja goriva u fluidnom sloju pružaju isto tako dobre uslove za sagorevanje širokog raspona goriva kao ugalj, biomasa, talog iz SPOV (sistem za prečišćavanje otpadne vode), razvrstani komunalni otpad i ostalo. Tehnologije fluidnih kotlova predstavljaju najsavršeniji način sagorevanja goriva kako sa ekološkog tako i sa ekonomskog pogleda, tj. sa najvećom efikasnošću i najmanjim emisijama.

Ložište fluidnog kotla

Pogled na gorući fluidni sloj u komori za sagorevanje našeg rešenja fluidnog kotla

Sagorevanje goriva se vrši u fluidnom sloju. Fluidni sloj se na temperaturi oko 820°C ponaša kao tečnost koja ključa. U fluidnom sloju dolazi do izgaranja goriva u celom njegovom rasponu bez plamena, koji je tipičan za sagorevanje goriva u ložištu kotla sa rešetkom. Sagorevano gorivo pliva u fluidnom sloju pri čemu je sagorelo gorivo sa površine zdrobljeno i kao leteće čestice opušta fluidni sloj zajedno sa produktima sagorevanja. Fluidni sloj stvara uslove za savršeni dodir goriva sa kiseonikom.


Upotreba fluidnog kotla

Zbog komplikovanog rešenja i visoke cene investicije, ranije su se kotlovi sa fluidnim slojem koristili u elektranama.

Ali naše preduzeće na osnovu rezultata vlastitog dugogodišnjeg ispitivanja i razvoja (mnoga rešenja korištena u konstrukciji fluidnih kotlova i načina sagorevanja su zaštićeni patentom) konstruisalo je cenovno pristupačno rešenje fluidnih kotlova za oblast malih i srednjih snaga (do 100 MWt) čime se upotreba ove moderne tehnike sagorevanja otvara širokom spektru korisnika.

Nezavisnost na sagorevanom gorivu, istovremeno sagorevanje više vrsta goriva, visoka efikasnost i pristupačnost predodređuju naše konstrukciono rešenje fluidnog kotla za široki raspon primene.

  • Parni fluidni kotlovi za proizvodnju pare sa parametrima turbine za pogon kondenzacionih parnih turbina i parnih turbina sa protu - pritiskom
  • Parni fluidni kotlovi za izradu pare za tehnološku namenu kao i grejanje
  • Fluidni kotlovi sa vrelom vodom
  • Fluidni kotlovi sa toplom vodom
  • Elektrane i toplane na ugalj

 


© Kovosta-fluid, a.s. 2018

   sitemap
Email: kovosta@kovosta.cz Tel: +420 580 582 951-8
Faks: +420 580 582 950
Mobil: +420 603 444 095
Kovosta-fluid, a.s.
Vápenka 4
636 00 Brno-Židenice 
Divizija Hranice
Čechova 131
753 01 Hranice