česky english russian deutsch polski srpski hrvatski

Fluidni kotlovi

Fluidni kotlovi koriste princip sagorijevanja goriva u fluidnim sloju (fluidno ležište). Fluidni sloj stvara uvjete pogodne za ravnomjerno sagorijevanje goriva u cijeloj količini, što u krajnjoj posljedici znači savršenije sagorijevanje goriva (visoka efektivnost fluidnog kotla) kod nižih temperatura sagorijevanja i istovremeno ograničenje štetnih produkata sagorijevanja.

Produkti sagorijevanja koji su nastali fluidnim sagorijevanjem sadrže znatno manji procenat sumpora i dušik oksida u usporedbi sa klasičnim sagorijevanjem.

Principi gorenja goriva u fluidnom sloju pružaju isto tako dobre uvjete za sagorijevanje širokog opsega goriva kao ugalj, biomasa, talog iz SPOV (sistem za pročišćavanje otpadne vode), razvrstani komunalni otpad i ostalo. Tehnologije fluidnih kotlova predstavljaju najsavršeniji način sagorijevanja goriva kako sa ekološkog tako i sa ekonomskog pogleda, tj. sa najvećom efektivnošću i najmanjim emisijama.

Ložište fluidnog kotla

Pogled na gorući fluidni sloj u komori za sagorijevanje našeg rješenja fluidnog kotla

Sagorijevanje goriva se vrši u fluidnom sloju. Fluidni sloj se kod temperature oko 820°C ponaša kao tečnost koja ključa. U fluidnom sloju dolazi do gorenja goriva u cijelom njegovom rasponu bez plamena, koji je tipičan za sagorijevanje goriva u ložištu kotla sa rešetkom. Sagorijevano gorivo pliva u fluidnom sloju pri čemu je sagorjelo gorivo sa površine zdrobljeno i kao leteće čestice opušta fluidni sloj zajedno sa produktima sagorijevanja. Fluidni sloj stvara uvjete za savršeni dodir goriva sa kisikom.


Uporaba fluidnog kotla

Zbog kompliciranog rješenja i visoke cijene investicije, ranije su se kotlovi sa fluidnim slojem koristili u elektranama.

Ali naše poduzeće na osnovu rezultata vlastitog dugogodišnjeg ispitivanja i razvoja (mnoga rješenja korištena u konstrukciji fluidnih kotlova i načina sagorijevanja su zaštićeni patentom) konstruiralo je cjenovno pristupačno rješenje fluidnih kotlova za oblast malih i srednjih snaga (do 100 MWt) čime se uporaba ove moderne tehnike sagorijevanja otvara širokom spektru korisnika.

Neovisnost na sagorijevanom gorivu, istovremeno sagorijevanje više vrsta goriva, visoka efektivnost i dostupnost predodređuju naše konstrukcijsko rješenje fluidnog kotla za široki raspon primjene.

  • Parni fluidni kotlovi za proizvodnju pare sa parametrima turbine za pogon kondenzacijskih parnih turbina i parnih turbina sa protu - tlakom
  • Parni fluidni kotlovi za izradu pare za tehnološku namjenu kao i grijanje
  • Fluidni kotlovi sa vrelom vodom
  • Fluidni kotlovi sa toplom vodom
  • Elektrane i toplane na ugalj
  • Elektrane i toplane na bio masu
  • Elektrane i toplane na kombinirano sagorijevanje više vrsta goriva
  • Spalionica industrijskog otpada (plastika, guma i sl.)
  • Spalionica razvrstanog komunalnog otpada

 


© Kovosta-fluid, a.s. 2018

   sitemap
Email: kovosta@kovosta.cz Tel: +420 580 582 951-8
Fax: +420 580 582 950
Mobil: +420 603 444 095
Kovosta-fluid, a.s.
Vápenka 4
636 00 Brno-Židenice 
Divizija Hranice
Čechova 131
753 01 Hranice